Dev - C++ - ayuda por favor con un programa

 
Vista:

ayuda por favor con un programa

Publicado por Oscar (1 intervención) el 13/06/2005 20:24:39
El programa en cuestion es este:
Escriviu un programa que treballi amb el nom, cognom, edat i nota de diversos alumnes,
utilitzant la següent estructura (no heu d'utilitzar cap vector d'estructures) i que disposi de les
següents funcions:
struct fitxa {
Curs 2004-05, DAI 1, Crèdit 5 UD 4: Tractament de fitxers
Miquel Prior 18
int codi;
char nom[20];
char cognom[20];
float nota;
}
a) Obre base de dades: ha de crear un fitxer nou de dades o obrir un existent.
b) Insereix alumnes: ha d'inserir al final del fitxer noves dades d'alumnes. El programa s'ha
d'assegurar que el codi de l'alumne nou no existeix.
c) Mostra alumnes: ha de mostrar per pantalla les dades de tots els alumnes.
d) Cerca nom: ha de cercar i mostrar les dades de l'alumne que tingui el nom introduït.
e) Modifica alumne: ha de preguntar per un codi d'alumne i deixar a l'usuari la possibilitat de
modificar les seves dades.
f) Elimina alumne: a partir del codi d'un alumne ha d'esborrar aquest de la base de dades. Per
a esborrar-lo es posarà el seu codi a 0.
g) Compacta base de dades: ha d'esborrar definitivament del fitxer les dades dels alumnes
eliminats.
h) Tanca base de dades: ha de tancar el fitxer de dades.

LO TENGO MEDIO HECHO PERO NO CONSIGO QUE SE COMPILE BIEN, SI ALGUIEN ME PUDIESE AYUDAR SE LO AGRADECERIA MUCHO.
ESTE EL PROGRAMA:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

void main (int argc, char *argv[])
{
int tamany;
long mida;
int cont, residu, div, num_mida;
int i;

//char *bytes;
char *fitxer;
char *conta;

FILE *f;

fitxer = argv[1];
//bytes = argv [2];

f = fopen (fitxer, "rt"); //lee el fichero pasado por parametro

if (f == NULL)
printf("ERROR. EL arxiu no es pot obrir...");

if (fseek(f, 0, SEEK_END))//para que cuente hasta el final.
{
mida = ftell(f);//el tamaño que ha contado se lo asigna a mida
fseek (f, 0, SEEK_SET);//lo manda al principio
}

printf("mida: %ld", mida);
printf("fitxer: %s -->", fitxer);

if(mida > atoi (argv[1]))
{

div = mida / 1450000;
residu = mida % 1450000;
if(residu!=0)
num_disq = div + 1 ;
for(i=0;i<num_disq;i++))//
{
for(cont = 1; cont < (num_mida+1); cont++)
{

itoa (cont, conta, 10);
strcat (fitxer, ".");
strcat (fitxer, conta);
printf("\n\n %s", fitxer);
}

}
fclose (f);
printf ("tot ha sortit correctament.");

}
else
{
while (!feof)
{
printf("\nNo cal dividir el fitxer perque ja cap en un disquet de 3(1/2)\n");
printf("\nGracies per utilizar el programa d'informacio.");
}
}

}Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:ayuda por favor con un programa

Publicado por Paco (1 intervención) el 14/06/2005 10:08:55
Que te den...
Dentro de poco habrá consultas en árabe y suajili
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:ayuda por favor con un programa

Publicado por Miguel (5 intervenciones) el 14/06/2005 10:14:49
vaya con el fachismo, si me hubieras dicho que no lo entendias te lo hubiera traducido al castellano sin ningun problema, no hacia falta faltar al respeto, Ademas donde pone que no te puedas expresar en el idioma que quieras si tu no lo entiendes es tu problema seguro que hay gente que si lo entiende y se presta a ayudarme, que no te enteras.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

El profe és aquí

Publicado por Miquel Prior (1 intervención) el 25/09/2005 18:41:26
Hola, sóc el profe. Si tens algun dubte m'ho pots preguntar a mi directament.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar