Excel - rehacer macro

   
Vista:

rehacer macro

Publicado por Albert (1 intervención) el 24/08/2009 12:33:03
Buenas, tengo una macro que me crea un informe de excel a formato http, pero me gustaria que me lo creara en formato word. No se como funciona el tema de programación. Alguien me podría decir que canvios puedo hacer. La macro és la siguiente: Gracias y espero puedan ayudarme.

Sub Processar()

Select Case Month(Date)
Case 1
mes = "gener"
Case 2
mes = "febrer"
Case 3
mes = "març"
Case 4
mes = "abril"
Case 5
mes = "maig"
Case 6
mes = "juny"
Case 7
mes = "juliol"
Case 8
mes = "agost"
Case 9
mes = "setembre"
Case 10
mes = "octubre"
Case 11
mes = "novembre"
Case 12
mes = "desembre"
End Select

dataf = "Vallirana, " & mes & " de " & Year(Date)
If Month(Date) > 9 And Month(Date) <= 12 Or Month(Date) = 1 Then
curs = Year(Date) & "/" & Year(Date) + 1
Else
curs = Year(Date) - 1 & "/" & Year(Date)
End If
x = 2
Do
objectiu = ""
frase = ""
numero = 0
NOM = UCase(Hoja2.Cells(x, 2))
tipus = Hoja2.Cells(x, 3)
If tipus = "p-3 (dofí groc)" Or tipus = "p-4 (dofí verd)" Or tipus = "p-5 (dofí vermell)" Then
natacio = "Infantil"
ElseIf tipus = "primer (cavallet blanc)" Or tipus = "segón (cavallet groc)" Or tipus = "tercer (cavallet verd)" Or tipus = "quart (cavallet blau)" Or tipus = "cinquè (cavallet taronja)" Or tipus = "sisè (cavallet vermell)" Then
natacio = "Escolar"
Else
natacio = "Adults"
End If

Select Case tipus
Case "p-3 (dofí groc)"
objectiugeneral = "conèixer i controlar el seu propi cos dins de l'aigua mitjançant formes jugades i lúdiques."
Case "p-4 (dofí verd)"
objectiugeneral = "treballar les habilitats motrius bàsiques dins de l'aigua."
Case "p-5 (dofí vermell)"
objectiugeneral = "aconseguir l'autonomia en el medi aquàtic, per tal d'estar preparats per iniciar-se en els aprenentatges de les diferents tècniques de natació."
Case "primer cavallet blanc)"
objectiugeneral = "aconseguir l'autonomia en el medi aquàtic, per tal d'estar preparats per iniciar-se en els aprenentages de les diferents tècniques de la natació."
Case "segón (cavallet groc)"
objectiugeneral = "aprendre a realitzar la tècnica de crol i la iniciació a la tècnica de peus d'esquena i braça."
Case "tercer (cavallet verd)"
objectiugeneral = "saber nedar crol i esquena i millorar la patada de braça."
Case "quart (cavallet blau)"
objectiugeneral = "perfeccionar crol i esquena i aprendre l'estil complert de braça i iniciar-se en la patada de papallona."
Case "cinquè (cavallet taronja)"
objectiugeneral = "perfeccionar l'estil de braça i iniciar-se en l'estil de papallona, així com perfeccioanr les sortides i els viratges de tots els estils."
Case "sisè (cavallet vermell)"
objectiugeneral = "consolidar el domini dels diferents estils de la natació, i adequar el ritme a les diferents distàncies."
Case "iniciació"
objectiugeneral = "aconseguir autonomia a l'aigua i un nivell mínim de seguretat, iniciant-se en l'aprenentage de crol i esquena."
Case "perfeccionament"
objectiugeneral = "consolidar la tècnica de crol, esquena i iniciar-se en la patada de braça."
Case "perfeccionament avançat"
objectiugeneral = "consolidar la tècnica de crol, esquena i braça i iniciar-se en l'estil de papallona."
End Select

j = 6
monitor = Hoja2.Cells(x, 4)
Open "plagestInformesTemporada 08-09 " & NOM & ".htm" For Output As #1
Print #1, "<!DOCTYPE HTML PUBLIC " & Chr(34) & "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" & Chr(34) & " > "
Print #1, "<html>"
Print #1, "<head>"
Print #1, "<title>" & NOM & "</title>"
Print #1, "<meta http-equiv=" & Chr(34) & "Content-Type" & Chr(34) & " content=" & Chr(34) & "text/html; charset=iso-8859-1" & Chr(34) & ">"
Print #1, "</head><body>"
Print #1, "<div align=" & Chr(34) & "center" & Chr(34) & "><img src=" & Chr(34) & "logo.JPG" & Chr(34) & " width=" & Chr(34) & "400" & Chr(34) & " height=" & Chr(34) & "80" & Chr(34) & "></div>"
Print #1, "<p><font color=" & Chr(34) & "#000099" & Chr(34) & "size=" & Chr(34) & "1" & Chr(34) & "face = " & Chr(34) & "Verdana, Arial, Helvetica, sans - serif" & Chr(34) & "><br>"
Print #1, "<div align=" & Chr(34) & "center" & Chr(34) & ">CERTIFICAT D'APROFITAMENT DEL CURS " & curs & "</div></font></p>"
Print #1, "<p><font size=" & Chr(34) & "1" & Chr(34) & " face=" & Chr(34) & "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" & Chr(34) & "<br>"
Print #1, "L'alumne " & NOM & " del programa de Natació " & natacio & " ha participat en el nivell " & tipus & "</font></p>"
Print #1, "<p align=" & Chr(34) & "left" & Chr(34) & "><font size=" & Chr(34) & "1" & Chr(34) & " face=" & Chr(34) & "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" & Chr(34) & ">L'objectiu general d 'aquest nivell és: " & objectiugeneral & "</font></p>"
Print #1, "<p><font size=" & Chr(34) & "1" & Chr(34) & " face=" & Chr(34) & "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" & Chr(34) & "><strong><u>Resultats i informes de l'Avaluació</u></strong></font></p>"
Do
numero = CInt(Hoja2.Cells(x, j))
i = 0
Do
i = i + 1
frase = Hoja3.Cells(i, 5)
numfila = Hoja3.Cells(i, 1)
objgeneral = Hoja3.Cells(i, 3)
If numero = numfila Or numero > 500 Then Exit Do
Loop Until frase = ""
If objgeneral <> objectiu Then
objectiu = objgeneral
Print #1, "</ul><p><font size=" & Chr(34) & "1" & Chr(34) & " face=" & Chr(34) & "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" & Chr(34) & "><strong>" & objectiu & "</strong></font></p><ul>"
End If
Print #1, "<li><font size=" & Chr(34) & "1" & Chr(34) & " face=" & Chr(34) & "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" & Chr(34) & ">" & frase & "</font></li>"
j = j + 1
Loop Until Hoja2.Cells(x, j) = ""
Print #1, "</ul>"
Print #1, "<table width=" & Chr(34) & "100%" & Chr(34) & " border=" & Chr(34) & "0" & Chr(34) & " cellspacing=" & Chr(34) & "0"" & Chr(34) & "; cellpadding = " & Chr(34) & "; 0; " & Chr(34) & " > ""
Print #1, "<tr valign=" & Chr(34) & "Top" & Chr(34) & ">"
Print #1, "<td>"
Print #1, "<div align=" & Chr(34) & "center" & Chr(34) & ">"
Print #1, "<p><font size=" & Chr(34) & "1" & Chr(34) & " face=" & Chr(34) & "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" & Chr(34) & "</font></p>"
Print #1, "</div></td>"
Print #1, "<td>"
Print #1, "<div align=" & Chr(34) & "center" & Chr(34) & "><font size=" & Chr(34) & "1" & Chr(34) & " face=" & Chr(34) & "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" & Chr(34) & ">" & dataf & "<br>"
Print #1, UCase(monitor) & "<br>Monitor/a</font></div></td>"
Print #1, "</tr></table>"
Print #1, "<p>  </p></body></html>"
Close #1
x = x + 1
Loop Until Hoja2.Cells(x, 2) = ""
End Sub
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder