Pascal/Turbo Pascal - I/O error 104

   
Vista:

I/O error 104

Publicado por JOSE MANUEL (1 intervención) el 03/11/2008 10:48:32
procedure TFicheros.Transformarfichero;
//const
//Lineafichero: string = 'C:CompartidoDatosCodigosPostal.sql';
var
f: TextFile;
aux: string;
Lineafichero: string;
I: integer;
begin
//Lineafichero:= "C:CompartidoDatosCodigosPostal.sql";
Lineafichero := ExtractFilePath( Application.ExeName ) + 'DatosCodigosPostal.sql';
//Lineafichero:= ('C:CompartidoDatosCodigosPostal.sql');
//aux:=('C:CompartidoDatosCodigosPostale.sql');
AssignFile(f,Lineafichero);
//rewrite(f);
if FileExists('DatosCodigosPostal.sql') then
//if FileExists('C:CompartidoDatosCodigosPostal.sql') then
begin
Append(f);
//Reset (f);
//ShowMessage( 'posición: ' + IntToStr( FilePos( f ) ) );
while not Eof (f) do

begin
//Readln (f);
Readln (f,Lineafichero);

for I := 1 to Length(Lineafichero) do
begin
if Lineafichero[I] = 'á' then
begin
Lineafichero[I]:= 'a';
//WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero[I] = 'é' then
begin
Lineafichero[I] := 'e';
//ReWrite(f,aux);
rewrite(f,lineaFichero);
//I:=I+1;
end
else
if Lineafichero = 'í' then
begin
Lineafichero := 'i';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'ó' then
begin
Lineafichero := 'o';
WriteLn(f,lineaFichero);
end
else
if Lineafichero = 'ú' then
begin
Lineafichero := 'u';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'à' then
begin
Lineafichero := 'a';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'è' then
begin
Lineafichero := 'e';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'ì' then
begin
Lineafichero := 'i';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'ò' then
begin
Lineafichero := 'o';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'ù' then
begin
Lineafichero := 'u';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'Á' then
begin
Lineafichero := 'A';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'É' then
begin
Lineafichero := 'E';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'Í' then
begin
Lineafichero := 'I';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'Ó' then
begin
Lineafichero := 'O';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'Ú' then
begin
Lineafichero := 'U';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'À' then
begin
Lineafichero := 'A';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'È' then
begin
Lineafichero := 'E';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'Ì' then
begin
Lineafichero := 'I';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'Ò' then
begin
Lineafichero := 'O';
WriteLn(f,Lineafichero);
end
else
if Lineafichero = 'Ù' then
begin
Lineafichero := 'U';
WriteLn(f,Lineafichero);
end;//if
//I:= I+1;
end;//for
end;//while
//closefile(f);
end;//if
{else
begin
rewrite(f)
end //else }
CloseFile(f);
end;

procedure TFicheros.Abrir1Click(Sender: TObject);
begin
if Opend.Execute then
Memo1.Lines.LoadFromFile(Opend.FileName);
end;

procedure TFicheros.Abrirfichero1Click(Sender: TObject);
begin
//Llamar a
Transformarfichero;
end;
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder