Código de Ensamblador - Código de ensamblador que exporta el compilador de D

<<>>

Requerimientos

El GAS (GNU Assembler) para poder ensamblar el programa.

1.0.0.0

Publicado el 18 de Octubre del 2020gráfica de visualizaciones de la versión: 1.0.0.0
723 visualizaciones desde el 18 de Octubre del 2020
estrellaestrellaestrellaestrellaestrella
estrellaestrellaestrellaestrella
estrellaestrellaestrella
estrellaestrella
estrella

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
FLAT	group
	extrn	_main
	extrn	_GLOBAL_OFFSET_TABLE_
	public	onlineapp.__ModuleInfo
	extrn	_Dmain
	extrn	_d_run_main
	extrn	@property @trusted std.stdio.File std.stdio.trustedStdout()
	extrn	@safe std.stdio.File.LockingTextWriter std.stdio.File.lockingTextWriter()
	extrn	@safe void std.stdio.File.__dtor()
	extrn	_Unwind_Resume
	extrn	@trusted void std.stdio.File.LockingTextWriter.__aggrDtor()
	extrn	__dmd_personality_v0
	extrn	fwrite
	extrn	std.exception.ErrnoException.__Class
	extrn	_d_newclass
	extrn	@safe std.exception.ErrnoException std.exception.ErrnoException.__ctor(immutable(char)[], immutable(char)[], ulong)
	extrn	_d_throwdwarf
	extrn	TypeInfo_Axa.__init
	extrn	_d_newarrayU
	extrn	memcpy
	extrn	@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.highSurrogateShouldBeEmpty()
	extrn	@property @trusted core.stdc.stdio._IO_FILE* std.stdio.File.LockingTextWriter.handle_()
	extrn	fputc_unlocked
	extrn	fputwc_unlocked
	extrn	TypeInfo_Const.__vtbl
	extrn	TypeInfo_k.__init
	extrn	TypeInfo_Aya.__init
	extrn	std.stdio.__ModuleInfo
	extrn	__start_minfo
	extrn	__stop_minfo
	extrn	_d_dso_registry
.text	segment
	assume	CS:.text
.text	ends
.data	segment
.data	ends
.bss	segment
.bss	ends
.rodata	segment
.rodata	ends
.data.rel.ro	segment
onlineapp.__ModuleInfo:
	db	000h,014h,000h,000h,000h,000h,000h,000h	;........
	db	001h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h	;........
	dd	offset FLAT:std.stdio.[email protected]
	db	000h,000h,000h,000h	;....
	db	06fh,06eh,06ch,069h,06eh,065h,061h,070h	;onlineap
	db	070h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h	;p.......
	db	000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h	;........
.data.rel.ro	ends
.text._Dmain	segment
	assume	CS:.text._Dmain
_Dmain:
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		lea	RDX,[email protected][RIP]
		mov	EDI,0Dh
		mov	RSI,RDX
		call	 @safe void std.stdio.writeln!(immutable(char)[]).writeln(immutable(char)[])@PLT32
		xor	EAX,EAX
		pop	RBP
		ret
.text._Dmain	ends
.text.main	segment
	assume	CS:.text.main
main:
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,010h
		mov	-010h[RBP],EDI
		mov	-8[RBP],RSI
		mov	RDX,[email protected][RIP]
		mov	RSI,-8[RBP]
		mov	EDI,-010h[RBP]
		call	 [email protected]
		leave
		ret
.text.main	ends
.text.@safe void std.stdio.writeln!(immutable(char)[]).writeln(immutable(char)[])	segment
	assume	CS:.text.@safe void std.stdio.writeln!(immutable(char)[]).writeln(immutable(char)[])
@safe void std.stdio.writeln!(immutable(char)[]).writeln(immutable(char)[]):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,0A0h
		mov	0FFFFFF68h[RBP],RBX
		mov	0FFFFFF70h[RBP],R12
		mov	0FFFFFF78h[RBP],R13
		mov	-080h[RBP],R14
		mov	-078h[RBP],R15
		mov	-010h[RBP],RDI
		mov	-8[RBP],RSI
		mov	byte ptr -038h[RBP],0
		lea	RDI,-050h[RBP]
		call	 @property @trusted std.stdio.File std.stdio.trustedStdout()@PLT32
		lea	RAX,-050h[RBP]
		mov	-028h[RBP],RAX
		lea	RSI,-070h[RBP]
		mov	RDI,RAX
		call	 @safe std.stdio.File.LockingTextWriter std.stdio.File.lockingTextWriter()@PLT32
		mov	byte ptr -038h[RBP],1
		mov	-030h[RBP],RAX
		lea	RDI,-050h[RBP]
		call	 @safe void std.stdio.File.__dtor()@PLT32
		mov	CL,-038h[RBP]
		xor	CL,1
		je	L73
		mov	RDI,-030h[RBP]
		call	 [email protected]
L73:		mov	RDX,-8[RBP]
		mov	RSI,-010h[RBP]
		lea	RDI,-070h[RBP]
		call	 @safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)[]).put(scope immutable(char)[])@PLT32
		mov	SIL,0Ah
		lea	RDI,-070h[RBP]
		call	 @safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char)@PLT32
		mov	dword ptr -020h[RBP],1
		jmp short	LA6
		jmp short	LA6
		mov	-018h[RBP],RAX
		mov	dword ptr -020h[RBP],0
LA6:		lea	RDI,-070h[RBP]
		call	 @trusted void std.stdio.File.LockingTextWriter.__aggrDtor()@PLT32
		cmp	dword ptr -020h[RBP],0
		jne	LBE
		mov	RDI,-018h[RBP]
		call	 [email protected]
LBE:		cmp	dword ptr -020h[RBP],1
		je	LC4
LC4:		mov	RBX,0FFFFFF68h[RBP]
		mov	R12,0FFFFFF70h[RBP]
		mov	R13,0FFFFFF78h[RBP]
		mov	R14,-080h[RBP]
		mov	R15,-078h[RBP]
		leave
		ret
		add	[RAX],AL
.text.@safe void std.stdio.writeln!(immutable(char)[]).writeln(immutable(char)[])	ends
.data.DW.ref.__dmd_personality_v0	segment
DW.ref.__dmd_personality_v0:
	dd	offset FLAT:[email protected]
	db	000h,000h,000h,000h	;....
.data.DW.ref.__dmd_personality_v0	ends
.text.@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)[]).put(scope immutable(char)[])	segment
	assume	CS:.text.@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)[]).put(scope immutable(char)[])
@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)[]).put(scope immutable(char)[]):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,070h
		mov	-070h[RBP],RBX
		mov	-020h[RBP],RDI
		mov	-010h[RBP],RSI
		mov	-8[RBP],RDX
		mov	RAX,-020h[RBP]
		cmp	dword ptr 018h[RAX],0
		jg	L7E
		mov	RCX,-020h[RBP]
		mov	RDX,[RCX]
		mov	RDX,[RDX]
		mov	-068h[RBP],RDX
		mov	RDX,-8[RBP]
		mov	RDI,-010h[RBP]
		mov	RSI,RDX
		mov	RDX,-068h[RBP]
		call	 nothrow @nogc @trusted ulong std.stdio.trustedFwrite!(char).trustedFwrite(shared(core.stdc.stdio._IO_FILE)*, const(char[]))@PLT32
		mov	-060h[RBP],RAX
		cmp	RAX,-010h[RBP]
		je	L78
		xor	R9D,R9D
		mov	RAX,-020h[RBP]
		mov	RDX,pure nothrow @nogc @safe const(char)[] std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)[]).put(scope immutable(char)[]).__dgliteral2()@GOTPCREL[RIP]
		mov	RCX,RAX
		mov	R8,RDX
		lea	RDX,[email protected][RIP]
		mov	ESI,033h
		mov	EDI,0B94h
		call	 @safe int std.exception.enforce!(std.exception.ErrnoException).enforce!(int).enforce(int, lazy const(char)[], immutable(char)[], ulong)@PLT32
L78:		mov	RBX,-070h[RBP]
		leave
		ret
L7E:		mov	RDX,-8[RBP]
		mov	RAX,-010h[RBP]
		mov	-050h[RBP],RAX
		mov	-048h[RBP],RDX
		mov	qword ptr -040h[RBP],0
L96:		mov	RCX,-040h[RBP]
		cmp	RCX,-050h[RBP]
		jae	LC7
		mov	RDX,-048h[RBP]
		mov	RAX,-050h[RBP]
		mov	RBX,-040h[RBP]
		mov	SIL,[RBX][RDX]
		mov	-038h[RBP],SIL
		mov	RDI,-020h[RBP]
		mov	-030h[RBP],RDI
		call	 @safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char))@PLT32
		inc	qword ptr -040h[RBP]
		jmp short	L96
LC7:		mov	RBX,-070h[RBP]
		leave
		ret
		add	[RAX],AL
		add	[RAX],AL
.text.@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)[]).put(scope immutable(char)[])	ends
.text.pure nothrow @nogc @safe const(char)[] std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)[]).put(scope immutable(char)[]).__dgliteral2()	segment
	assume	CS:.text.pure nothrow @nogc @safe const(char)[] std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)[]).put(scope immutable(char)[]).__dgliteral2()
pure nothrow @nogc @safe const(char)[] std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)[]).put(scope immutable(char)[]).__dgliteral2():
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,8
		mov	-8[RBP],RDI
		xor	EAX,EAX
		xor	EDX,EDX
		leave
		ret
		add	[RAX],AL
.text.pure nothrow @nogc @safe const(char)[] std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)[]).put(scope immutable(char)[]).__dgliteral2()	ends
.text.nothrow @nogc @trusted ulong std.stdio.trustedFwrite!(char).trustedFwrite(shared(core.stdc.stdio._IO_FILE)*, const(char[]))	segment
	assume	CS:.text.nothrow @nogc @trusted ulong std.stdio.trustedFwrite!(char).trustedFwrite(shared(core.stdc.stdio._IO_FILE)*, const(char[]))
nothrow @nogc @trusted ulong std.stdio.trustedFwrite!(char).trustedFwrite(shared(core.stdc.stdio._IO_FILE)*, const(char[])):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,020h
		mov	-018h[RBP],RDI
		mov	-010h[RBP],RSI
		mov	-8[RBP],RDX
		mov	RCX,-8[RBP]
		mov	RDX,-018h[RBP]
		mov	ESI,1
		mov	RDI,-010h[RBP]
		call	 [email protected]
		leave
		ret
.text.nothrow @nogc @trusted ulong std.stdio.trustedFwrite!(char).trustedFwrite(shared(core.stdc.stdio._IO_FILE)*, const(char[]))	ends
.text.@safe int std.exception.enforce!(std.exception.ErrnoException).enforce!(int).enforce(int, lazy const(char)[], immutable(char)[], ulong)	segment
	assume	CS:.text.@safe int std.exception.enforce!(std.exception.ErrnoException).enforce!(int).enforce(int, lazy const(char)[], immutable(char)[], ulong)
@safe int std.exception.enforce!(std.exception.ErrnoException).enforce!(int).enforce(int, lazy const(char)[], immutable(char)[], ulong):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,050h
		mov	-038h[RBP],RDI
		mov	-028h[RBP],RSI
		mov	-020h[RBP],RDX
		mov	-018h[RBP],RCX
		mov	-010h[RBP],R8
		mov	-8[RBP],R9D
		cmp	dword ptr -8[RBP],0
		jne	L6A
		mov	RDX,-020h[RBP]
		mov	RAX,-028h[RBP]
		mov	RCX,RAX
		mov	R8,RDX
		mov	RDX,-038h[RBP]
		mov	-050h[RBP],RDX
		mov	-048h[RBP],RCX
		mov	-040h[RBP],R8
		mov	RDI,-018h[RBP]
		mov	RDX,-010h[RBP]
		mov	RAX,-018h[RBP]
		call	RDX
		mov	RDI,RAX
		mov	R8,-040h[RBP]
		mov	RCX,-048h[RBP]
		mov	RSI,RDX
		mov	RDX,-050h[RBP]
		call	 @safe void std.exception.bailOut!(std.exception.ErrnoException).bailOut(immutable(char)[], ulong, scope const(char)[])@PLT32
L6A:		mov	EAX,-8[RBP]
		leave
		ret
		add	[RAX],AL
.text.@safe int std.exception.enforce!(std.exception.ErrnoException).enforce!(int).enforce(int, lazy const(char)[], immutable(char)[], ulong)	ends
.text.@safe void std.exception.bailOut!(std.exception.ErrnoException).bailOut(immutable(char)[], ulong, scope const(char)[])	segment
	assume	CS:.text.@safe void std.exception.bailOut!(std.exception.ErrnoException).bailOut(immutable(char)[], ulong, scope const(char)[])
@safe void std.exception.bailOut!(std.exception.ErrnoException).bailOut(immutable(char)[], ulong, scope const(char)[]):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,040h
		mov	-030h[RBP],RDI
		mov	-028h[RBP],RSI
		mov	-020h[RBP],RDX
		mov	-010h[RBP],RCX
		mov	-8[RBP],R8
		mov	RDI,std.exception.ErrnoException.[email protected][RIP]
		call	 [email protected]
		mov	-038h[RBP],RAX
		mov	RCX,-028h[RBP]
		or	RCX,-030h[RBP]
		je	L48
		mov	RDX,-028h[RBP]
		mov	RDI,-030h[RBP]
		mov	RSI,RDX
		call	 pure nothrow @property @safe immutable(char)[] object.idup!(const(char)).idup(const(char)[])@PLT32
		jmp short	L54
L48:		lea	RDX,[email protected][RIP]
		mov	EAX,012h
L54:		mov	R8,RAX
		mov	R9,RDX
		mov	RCX,-8[RBP]
		mov	RAX,-010h[RBP]
		mov	RDX,RAX
		mov	RSI,-020h[RBP]
		mov	RDI,-038h[RBP]
		call	 @safe std.exception.ErrnoException std.exception.ErrnoException.__ctor(immutable(char)[], immutable(char)[], ulong)@PLT32
		mov	RDI,RAX
		call	 [email protected]
		leave
		ret
.text.@safe void std.exception.bailOut!(std.exception.ErrnoException).bailOut(immutable(char)[], ulong, scope const(char)[])	ends
.text.pure nothrow @property @safe immutable(char)[] object.idup!(const(char)).idup(const(char)[])	segment
	assume	CS:.text.pure nothrow @property @safe immutable(char)[] object.idup!(const(char)).idup(const(char)[])
pure nothrow @property @safe immutable(char)[] object.idup!(const(char)).idup(const(char)[]):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,010h
		mov	-010h[RBP],RDI
		mov	-8[RBP],RSI
		mov	RDX,-8[RBP]
		mov	RDI,-010h[RBP]
		mov	RSI,RDX
		call	 pure nothrow @trusted immutable(char)[] object._trustedDup!(const(char), immutable(char))._trustedDup(const(char)[])@PLT32
		leave
		ret
		add	[RAX],AL
.text.pure nothrow @property @safe immutable(char)[] object.idup!(const(char)).idup(const(char)[])	ends
.text.pure nothrow @trusted immutable(char)[] object._trustedDup!(const(char), immutable(char))._trustedDup(const(char)[])	segment
	assume	CS:.text.pure nothrow @trusted immutable(char)[] object._trustedDup!(const(char), immutable(char))._trustedDup(const(char)[])
pure nothrow @trusted immutable(char)[] object._trustedDup!(const(char), immutable(char))._trustedDup(const(char)[]):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,010h
		mov	-010h[RBP],RDI
		mov	-8[RBP],RSI
		mov	RDX,-8[RBP]
		mov	RDI,-010h[RBP]
		mov	RSI,RDX
		call	 pure nothrow immutable(char)[] object._dup!(const(char), immutable(char))._dup(const(char)[])@PLT32
		leave
		ret
		add	[RAX],AL
.text.pure nothrow @trusted immutable(char)[] object._trustedDup!(const(char), immutable(char))._trustedDup(const(char)[])	ends
.text.pure nothrow immutable(char)[] object._dup!(const(char), immutable(char))._dup(const(char)[])	segment
	assume	CS:.text.pure nothrow immutable(char)[] object._dup!(const(char), immutable(char))._dup(const(char)[])
pure nothrow immutable(char)[] object._dup!(const(char), immutable(char))._dup(const(char)[]):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,080h
		mov	-010h[RBP],RDI
		mov	-8[RBP],RSI
		mov	RSI,-010h[RBP]
		mov	RDI,TypeInfo_Axa.[email protected][RIP]
		call	 [email protected]
		mov	-030h[RBP],RAX
		mov	-028h[RBP],RDX
		mov	RDX,-010h[RBP]
		mov	RSI,-8[RBP]
		mov	RDI,-028h[RBP]
		call	 [email protected]
		mov	RDX,-028h[RBP]
		mov	RAX,-030h[RBP]
		mov	-020h[RBP],RAX
		mov	-018h[RBP],RDX
		leave
		ret
		add	[RAX],AL
.text.pure nothrow immutable(char)[] object._dup!(const(char), immutable(char))._dup(const(char)[])	ends
.text.@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char))	segment
	assume	CS:.text.@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char))
@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char)):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,020h
		mov	-010h[RBP],RDI
		mov	-8[RBP],ESI
		mov	RDI,-010h[RBP]
		call	 @safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.highSurrogateShouldBeEmpty()@PLT32
		mov	RAX,-010h[RBP]
		cmp	dword ptr 018h[RAX],0
		jg	L42
		movzx	ESI,byte ptr -8[RBP]
		mov	-020h[RBP],RSI
		mov	RDI,-010h[RBP]
		call	 @property @trusted core.stdc.stdio._IO_FILE* std.stdio.File.LockingTextWriter.handle_()@PLT32
		mov	RDI,RAX
		mov	RSI,-020h[RBP]
		call	 nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char)).trustedFPUTC(int, core.stdc.stdio._IO_FILE*)@PLT32
		jmp short	L60
L42:		movzx	ESI,byte ptr -8[RBP]
		mov	-018h[RBP],RSI
		mov	RDI,-010h[RBP]
		call	 @property @trusted core.stdc.stdio._IO_FILE* std.stdio.File.LockingTextWriter.handle_()@PLT32
		mov	RDI,RAX
		mov	RSI,-018h[RBP]
		call	 nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char)).trustedFPUTWC(dchar, core.stdc.stdio._IO_FILE*)@PLT32
L60:		leave
		ret
		add	[RAX],AL
.text.@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char))	ends
.text.nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char)).trustedFPUTC(int, core.stdc.stdio._IO_FILE*)	segment
	assume	CS:.text.nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char)).trustedFPUTC(int, core.stdc.stdio._IO_FILE*)
nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char)).trustedFPUTC(int, core.stdc.stdio._IO_FILE*):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,010h
		mov	-010h[RBP],RDI
		mov	-8[RBP],ESI
		mov	RSI,-010h[RBP]
		mov	EDI,-8[RBP]
		call	 [email protected]
		leave
		ret
		add	[RAX],AL
		add	[RAX],AL
.text.nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char)).trustedFPUTC(int, core.stdc.stdio._IO_FILE*)	ends
.text.nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char)).trustedFPUTWC(dchar, core.stdc.stdio._IO_FILE*)	segment
	assume	CS:.text.nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char)).trustedFPUTWC(dchar, core.stdc.stdio._IO_FILE*)
nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char)).trustedFPUTWC(dchar, core.stdc.stdio._IO_FILE*):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,010h
		mov	-010h[RBP],RDI
		mov	-8[RBP],ESI
		mov	RSI,-010h[RBP]
		mov	EDI,-8[RBP]
		call	 [email protected]
		leave
		ret
		add	[RAX],AL
		add	[RAX],AL
.text.nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(immutable(char)).put(immutable(char)).trustedFPUTWC(dchar, core.stdc.stdio._IO_FILE*)	ends
.text.@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char)	segment
	assume	CS:.text.@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char)
@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,020h
		mov	-010h[RBP],RDI
		mov	-8[RBP],ESI
		mov	RDI,-010h[RBP]
		call	 @safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.highSurrogateShouldBeEmpty()@PLT32
		mov	RAX,-010h[RBP]
		cmp	dword ptr 018h[RAX],0
		jg	L42
		movzx	ESI,byte ptr -8[RBP]
		mov	-020h[RBP],RSI
		mov	RDI,-010h[RBP]
		call	 @property @trusted core.stdc.stdio._IO_FILE* std.stdio.File.LockingTextWriter.handle_()@PLT32
		mov	RDI,RAX
		mov	RSI,-020h[RBP]
		call	 nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char).trustedFPUTC(int, core.stdc.stdio._IO_FILE*)@PLT32
		jmp short	L60
L42:		movzx	ESI,byte ptr -8[RBP]
		mov	-018h[RBP],RSI
		mov	RDI,-010h[RBP]
		call	 @property @trusted core.stdc.stdio._IO_FILE* std.stdio.File.LockingTextWriter.handle_()@PLT32
		mov	RDI,RAX
		mov	RSI,-018h[RBP]
		call	 nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char).trustedFPUTWC(dchar, core.stdc.stdio._IO_FILE*)@PLT32
L60:		leave
		ret
		add	[RAX],AL
.text.@safe void std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char)	ends
.text.nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char).trustedFPUTC(int, core.stdc.stdio._IO_FILE*)	segment
	assume	CS:.text.nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char).trustedFPUTC(int, core.stdc.stdio._IO_FILE*)
nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char).trustedFPUTC(int, core.stdc.stdio._IO_FILE*):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,010h
		mov	-010h[RBP],RDI
		mov	-8[RBP],ESI
		mov	RSI,-010h[RBP]
		mov	EDI,-8[RBP]
		call	 [email protected]
		leave
		ret
		add	[RAX],AL
		add	[RAX],AL
.text.nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char).trustedFPUTC(int, core.stdc.stdio._IO_FILE*)	ends
.text.nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char).trustedFPUTWC(dchar, core.stdc.stdio._IO_FILE*)	segment
	assume	CS:.text.nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char).trustedFPUTWC(dchar, core.stdc.stdio._IO_FILE*)
nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char).trustedFPUTWC(dchar, core.stdc.stdio._IO_FILE*):
		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		sub	RSP,010h
		mov	-010h[RBP],RDI
		mov	-8[RBP],ESI
		mov	RSI,-010h[RBP]
		mov	EDI,-8[RBP]
		call	 [email protected]
		leave
		ret
		add	[RAX],AL
		add	[RAX],AL
.text.nothrow @nogc @trusted int std.stdio.File.LockingTextWriter.put!(char).put(char).trustedFPUTWC(dchar, core.stdc.stdio._IO_FILE*)	ends
.data.TypeInfo_xk.__init	segment
TypeInfo_xk.__init:
	dd	offset FLAT:TypeInfo_Const.[email protected]
	db	000h,000h,000h,000h	;....
	db	000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h	;........
	dd	offset FLAT:TypeInfo_k.[email protected]
	db	000h,000h,000h,000h	;....
	db	000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h	;........
.data.TypeInfo_xk.__init	ends
.data.TypeInfo_xAya.__init	segment
TypeInfo_xAya.__init:
	dd	offset FLAT:TypeInfo_Const.[email protected]
	db	000h,000h,000h,000h	;....
	db	000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h	;........
	dd	offset FLAT:TypeInfo_Aya.[email protected]
	db	000h,000h,000h,000h	;....
	db	000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h	;........
.data.TypeInfo_xAya.__init	ends
minfo	segment
	dd	offset FLAT:onlineapp.[email protected]
	db	000h,000h,000h,000h	;....
minfo	ends
.data.d_dso_rec	segment
	db	000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h	;........
.data.d_dso_rec	ends
.text.d_dso_init	segment
	assume	CS:.text.d_dso_init
L0:		push	RBP
		mov	RBP,RSP
		lea	RAX,[email protected][RIP]
		push	RAX
		lea	RAX,[email protected][RIP]
		push	RAX
		lea	RAX,FLAT:.data.d_dso_rec[00h][RIP]
		push	RAX
		push	1
		mov	RDI,RSP
		call	 [email protected]
		leave
		ret
.text.d_dso_init	ends
	endComentarios sobre la versión: 1.0.0.0 (0)


No hay comentarios
 

Comentar la versión: 1.0.0.0

Nombre
Correo (no se visualiza en la web)
Valoración
Comentarios...
CerrarCerrar
CerrarCerrar
Cerrar

Tienes que ser un usuario registrado para poder insertar imágenes, archivos y/o videos.

Puedes registrarte o validarte desde aquí.

Codigo
Negrita
Subrayado
Tachado
Cursiva
Insertar enlace
Imagen externa
Emoticon
Tabular
Centrar
Titulo
Linea
Disminuir
Aumentar
Vista preliminar
sonreir
dientes
lengua
guiño
enfadado
confundido
llorar
avergonzado
sorprendido
triste
sol
estrella
jarra
camara
taza de cafe
email
beso
bombilla
amor
mal
bien
Es necesario revisar y aceptar las políticas de privacidad

http://lwp-l.com/s6670