PDF de programación - Manual de Drupal Versión 1.0

Imágen de pdf Manual de Drupal Versión 1.0

Manual de Drupal Versión 1.0gráfica de visualizaciones

Actualizado el 13 de Enero del 2021 (Publicado el 13 de Septiembre del 2020)
111 visualizaciones desde el 13 de Septiembre del 2020
11,5 MB
131 paginas
Creado hace 11a (15/06/2009)
Manual de Drupal

Versión 1.01

FERNANDO FRAGA VAREL
FERNANDO FRAGA VARELAAAA
FERNANDO FRAGA VAREL
FERNANDO FRAGA VAREL

ALFONSO FERNNNNÁNDEZ MAT
ALFONSO FER
ÁNDEZ MATÍASÍASÍASÍAS
ÁNDEZ MAT
ALFONSO FER
ALFONSO FER
ÁNDEZ MAT

ADRIANA GEWERC BARUJ
ADRIANA GEWERC BARUJELELELEL
ADRIANA GEWERC BARUJ
ADRIANA GEWERC BARUJ

NURIA GIADÁS BEIRAS
NURIA GIAD
ÁS BEIRAS
NURIA GIAD
NURIA GIAD
ÁS BEIRAS
ÁS BEIRAS

EMMA SUSUSUSUÁREZ NIETO
EMMA
ÁREZ NIETO
EMMA
EMMA
ÁREZ NIETO
ÁREZ NIETO2

ÍNDICE:
ÍNDICE:
ÍNDICE:
ÍNDICE:

1. INTRODUCIÓN AO MANUAL1.1. PROXECTO PIETIC COMO MARCO DE TRABALLO E ORIXE DO

PRESENTE MANUAL

1.2. RECURSOS EDUCATIVOS, WEB 2.0, REDES SOCIAIS, SOFTWARE

LIBRE… HACIA UNHA RECONCEPTUALIZACIÓN SOBRE O SOFTWARE
EDUCATIVO

1.3. POR QUE UN PORTAL DE CENTRO?

1.4. POR QUE UN CMS COMO DRUPAL?

1.5. SOBRE O PRESENTE MANUAL

1.6. REFERENZAS2. CREACIÓN DO PRIMEIRO USUARIO: ADMINISTRADOR

3. CAMBIO DE IDIOMA

4. PARÁMETROS BÁSICOS DO PORTAL:

4.1.

INFORMACIÓN DO SITO

4.2. DATA E HORA

4.3. MANTEMENTO DO SITIO

4.4.

INFORME DE ERRO

4.5. PECHE DE SESIÓN AUTOMÁTICO (AUTOMATIC LOGOUT)

4.6. SISTEMA DE ARQUIVOS

4.7. RENDEMENTO

5. CONTIDOS

5.1. OPCIÓNS DE CONFIGURACIÓN XERAL

5.1.1. FORMATO DE ENTRADA

5.1.2. OPCIÓN DE COMENTARIOS

5.1.3. AXUSTES URL3

5.1.4. FICHEIROS ADXUNTOS

5.1.5. OPCIÓNS DO MENÚ

5.1.6. INFORMACIÓN DO AUTOR

5.1.7. OPCIÓNS DE PUBLICACIÓN

5.1.8. OPCIÓNS DE PLANIFICACIÓN

5.2. TIPOS DE CONTIDOS

5.2.1. ENQUISA

5.2.2. EVENTO

5.2.3. IMAXE

5.2.4. PÁXINA

5.2.5. STORY

5.2.6. FORMULARIO WEB

5.2.7. FORO

5.2.8. FOLLA DE LIBRO

5.3. COMENTARIOS

6. BLOQUES CON INFORMACIÓN ESTÁTICA

6.1. ZONAS DUN BLOQUE

6.2. CONFIGURACIÓN DUN BLOQUE

6.2.1. OPCIÓNS ESPECÍFICAS DO BLOQUE

6.2.2. OPCIÓNS DE VISIBILIDADE ESPECÍFICAS DO USUARIO

6.2.3. OPCIÓNS DE VISIBILIDADES ESPECÍFICAS DO ROL

6.2.4. OPCIÓNS DE VISIBILIDADES ESPECÍFICAS DA PÁXINA

6.3. CREACIÓN DUN NOVO BLOQUE

7. CREACIÓN DE CONTIDOS PARA OS NOVOS NODOS DE INFORMACIÓN

ESTÁTICA

7.1. CREACIÓN DE MENÚS4

8. XERACIÓN DE TAXONOMÍAS E O USO COMO CLASIFICACIÓN DOCONTIDO.

9. XESTIÓN DE USUARIOS

9.1. ROLES

9.1.1. CREAR NOVO ROL

9.1.2. PERMISOS ROLES

9.2. CONTROL DE ACCESO

9.3. OPCIÓN DE ENVÍO DE CORREO

9.4. CONFIGURACIÓN DO REXISTRO DE USUARIOS

9.5. CREACIÓN NOVA CONTA POLO ADMINISTRADOR

9.6. CREACIÓN NOVA CONTA POLO USUARIO E APROBACIÓN DO

ADMINISTRADOR

9.7. CREACIÓN NOVA CONTA POLO USUARIO SEN APROBACIÓN DO

ADMINISTRADOR

9.8. PERSONIFICACIÓN DA CONTA POR PARTE DOS NOVOS USUARIOS

9.9. REGRAS DE ACCESO

10.UTILIZACIÓN DE IMAXES E VÍDEOS NA EDICIÓN DE CONTIDOS.

10.1. EDITOR DE TEXTOS

10.1.1. FUNCIÓNS

10.1.2.

INSERIR IMAXES

10.1.2.1. MODO SIMPLE

10.1.2.2.

OPCIÓN AVANZADAS

10.1.3. EDITOR HTML

10.1.3.1.

IMAXES

10.1.3.2.

VÍDEOS

10.2. CONFIGURACIÓN PARA OS USUARIOS DENDE OS ROLES5

10.2.1. CONFIGURACIÓN BÁSICA

10.2.2. VISIBILIDADE

10.2.3. BOTÓNS E PLUGUINS

10.2.4. APARENCIA

10.2.5. LIMPEZA E SAÍDA

10.2.6. CSS

10.3. OUTRAS OPCIÓNS DE CONFIGURACIÓN DE IMAXES

10.3.1.

IMAGE (IMAXE)

10.3.2. ACCES SETTINGS (AXUSTES DE ACCESO)

10.3.3.

IMAGE SETTINGS (AXUSTES DE IMAXE)

10.3.4. XOGO DE FERRAMENTAS DE IMAXE

11.INSTALACIÓN DE TEMAS E A SÚA PERSONIFICACIÓN

12. INSTALACIÓN DE NOVOS MÓDULOS E A SÚA PERSONIFICACIÓN.

12.1. MÓDULOS DA INSTALACIÓN BASE

12.2. MÓDULOS RECOMENDABLES PARA INSTALAR A MAIORES.6

1. 1. 1. 1. INTRODUCIÓN AO MANUA
INTRODUCIÓN AO MANUALLLL
INTRODUCIÓN AO MANUA
INTRODUCIÓN AO MANUA1.1. O PROXECTO PIET
BALLO E ORIXE DO PRESENTE
IC COMO MARCO DE TRABALLO E ORIXE DO PRE
1.1. O PROXECTO PIETIC COMO MARCO DE TRA
SENTE
BALLO E ORIXE DO PRE
IC COMO MARCO DE TRA
1.1. O PROXECTO PIET
1.1. O PROXECTO PIET
IC COMO MARCO DE TRA
BALLO E ORIXE DO PRE
SENTE
SENTE
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL

http://stellae.usc.es/pietic
http://stellae.usc.es/pietic
http://stellae.usc.es/pietic
http://stellae.usc.es/pietic

No Grupo de
Investigación Stellae1 da Universidade de Santiago de
Compostela (GI-1439), levamos un tempo desenvolvendo unha liña de
investigación sobre os significados da integración das TIC nos centros
educativos centrada, nos últimos catro anos, na indagación e acompañamento
de proxectos de innovación educativa con TIC: Proxecto PIETIC. Nestes
momentos os nosos esforzos están dirixidos ao desenvolvemento do proxecto
“Deseño, análise e avaliación de contornas de ensino e aprendizaxe” financiado
pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia.

A finalidade desta investigación é a análise e seguimento dos procesos de
innovación desenvolvidos en escolas primarias e secundarias, a través do
deseño e uso de contornas de ensino e aprendizaxe mediados polas
Tecnoloxías da
(TIC) orientados ao
desenvolvemento de propostas que potencien a construción de coñecemento e
o traballo colaborativo nos centros.

Información e a Comunicación

O noso foco non é propiamente o uso das TIC, senón que facemos fincapé no
significado da súa utilización nos procesos de ensinar e aprender, tendo en
conta de que a nosa hipótese básica é que se non hai un proxecto xenuíno de
innovación nas escolas, a súa incorporación limítase a reproducir, e ata a
sobredimensionar, os vellos usos metodolóxicos e didácticos. As TIC teñen
potencialidade só se a súa utilización supón repensar os factores implicados
nos procesos de ensinar e aprender nun centro educativo concreto, no marco
das condicións cambiantes da sociedade na que vive, o sistema educativo no
que se instala e a comunidade na que se integra.

As investigacións realizadas evidencian as dificultades das institucións para
adecuarse ás demandas da sociedade do coñecemento. Cando se intenta isto,
póñense en xaque as súas estruturas curriculares, organizativas e profesionais
xa que se necesita avanzar na construción de procesos de ensino e
aprendizaxe innovadores caracterizados pola construción de coñecemento
como resultado dun proceso participativo e colaborativo. Así, as Tecnoloxías
da Información e a Comunicación transfórmanse en aliadas ineludibles para1 http://stellae.usc.es7

enfrontarse a estas demandas, xa que multiplican e potencian as opcións e
oportunidades existentes de participación.

E é neste contexto onde xorde o traballo con portais educativos como
elementos clave a nivel institucional para proxectar os centros educativos ao
exterior. Así é como un portal, xestionado a través dun CMS (Content
Management System) como Drupal, pode converterse nun elemento
aglutinador e de cohesión da identidade dos centros.

Como o seu desenvolvemento precisa de axuda e orientación. Elaboramos o
presente documento que pretende ser un apoio ao traballo que realiza o
profesorado para apropiarse dunha ferramenta que permita e posibilite tanto a
comunicación interna como a súa proxección externa cara a toda a
comunidade.

1.2. RECURSOS EDUCATIVOS, WEB 2.0, REDES
1.2. RECURSOS EDUCAT
SOCIAIS, SOFTWARE LIBRE…
IVOS, WEB 2.0, REDES SOCIAIS, SOFTWARE LI
BRE…
IVOS, WEB 2.0, REDES
SOCIAIS, SOFTWARE LI
1.2. RECURSOS EDUCAT
1.2. RECURSOS EDUCAT
IVOS, WEB 2.0, REDES
SOCIAIS, SOFTWARE LI
BRE…
BRE…
UALIZACIÓN SOBRE O SOFTWARE EDUCATIVO.
HACIA UNHA RECONCEPT
HACIA UNHA RECONCEPTUALIZACIÓN SOBRE O S
OFTWARE EDUCATIVO.
HACIA UNHA RECONCEPT
HACIA UNHA RECONCEPT
UALIZACIÓN SOBRE O S
UALIZACIÓN SOBRE O S
OFTWARE EDUCATIVO.
OFTWARE EDUCATIVO.

Desde o Grupo de Investigación Stellae, entendemos que o software que vai
posibilitar a xeración de contornas de colaboración e que vehiculará a
comunicación co exterior das institucións educativas a través das TIC non se
pode considerar como un todo, senón que posúe especificidades de actuación,
fortalezas e debilidades en
función do seu deseño e concepción.
A compra de tecnoloxía en forma de diversos aparellos é básica, pero a
reflexión necesita superar esta cuestión, xa que por si mesmos os aparellos
non garanten nada. Usando unha metáfora moi simple, non é a presenza de
teatros o elemento clave na calidade das obras representadas, senón os
actores e compañías que neles se “instalan”, a calidade da obra e dos mesmos
actores. Levamos demasiado tempo falando de ratios ordenador-alumno e
ancho de banda, deixando sistematicamente de lado un debate de maior
profundidade.

software

entender por

Que debemos
educativo? Tradicionalmente
considerábase software educativo o que se elaboraba especificamente para o
ámbito do ensino e a aprend
  • Links de descarga
http://lwp-l.com/pdf18196

Comentarios de: Manual de Drupal Versión 1.0 (0)


No hay comentarios
 

Comentar...

Nombre
Correo (no se visualiza en la web)
Valoración
Comentarios...
CerrarCerrar
CerrarCerrar
Cerrar

Tienes que ser un usuario registrado para poder insertar imágenes, archivos y/o videos.

Puedes registrarte o validarte desde aquí.

Codigo
Negrita
Subrayado
Tachado
Cursiva
Insertar enlace
Imagen externa
Emoticon
Tabular
Centrar
Titulo
Linea
Disminuir
Aumentar
Vista preliminar
sonreir
dientes
lengua
guiño
enfadado
confundido
llorar
avergonzado
sorprendido
triste
sol
estrella
jarra
camara
taza de cafe
email
beso
bombilla
amor
mal
bien
Es necesario revisar y aceptar las políticas de privacidad