PDF de programación - Curso de aplicaciones informáticas de tratamiento de textos: Microsoft Word 2010

Imágen de pdf Curso de aplicaciones informáticas de tratamiento de textos: Microsoft Word 2010

Curso de aplicaciones informáticas de tratamiento de textos: Microsoft Word 2010gráfica de visualizaciones

Publicado el 16 de Diciembre del 2020
413 visualizaciones desde el 16 de Diciembre del 2020
3,9 MB
175 paginas
Creado hace 7a (12/06/2014)
CURSO APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE TRATAMENTO DE TEXTOS:
CURSO APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE TRATAMENTO DE TEXTOS:

MICROSOFT WORD ´2010
MICROSOFT WORD ´2010EQUIPO DOCENTE
• Roberto Domínguez Vázquez.PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA – 2013

Enxeñeiro Técnico Superior en Telecomunicacións.
Xefe de Estudos de Postal Escuela de Negocios.
Formador do Plan AFD e do FEDAP.DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Outorgaráselle-lo correspondente diploma de aproveitamento ós alumnos que
asistan e participen con regularidade no desenvolvemento do curso e que su-
peren satisfactoriamente as probas de avaliación do curso. Aqueles alumnos,
que tendo asistido con regularidade e participado no curso, non superen satis-
factoriamente as probas de avaliación, obterán un certificado que acreditará
a súa asistencia á acción formativa.
É obrigatoria a asistencia e a puntualidade a tódalas sesións do curso. Toda
inasistencia a clase deberá ser debidamente xustificada polo interesado sen
exceder endexamais o 10% das horas lectivas do curso; unha inasistencia supe-
rior ó 10% da duración da acción formativa, aínda que sexa xustificada, impe-
dirá a expedición do certificado de asistencia ou do diploma de aproveita-
mento correspondente.
INFORMACIÓN E INSCRICIÓNSDeputación Provincial de Ourense

SECCIÓN DE FORMACIÓN, CALIDADE

E AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO

Rúa do Progreso, 30-2º. 32003 Ourense
Teléfono: 988 385 142 Fax: 988 385 215

E-mail: [email protected]

www.depourense.es

CURSO DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS
CURSO DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

DE TRATAMENTO DE TEXTOS:
DE TRATAMENTO DE TEXTOS:

MICROSOFT WORD’2010
MICROSOFT WORD’2010

Ourense, do 30 de setembro ao 10 de outubro de 2013

Aulas de Postal Escuela de Negocios

Rúa Reza, 3. Ourense

Programa Provincial de Formación Continua

2013
Programa Provincial de Formación Continua -- 2013CURSO DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE TRATAMENTO DE TEXTOS:

CURSO DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE TRATAMENTO DE TEXTOS:

MICROSOFT WORD ´2010
MICROSOFT WORD ´2010PRESENTACIÓN
A Deputación Provincial de Ourense, no marco do Acordo de Formación para o
Emprego das Administracións Públicas, deseñou para o ano 2013 un novo Progra-
ma provincial de formación continua, de carácter agrupado, destinado á realiza-
ción de accións formativas dirixidas ao persoal da Administración local. No citado
plan de formación profesional aprobado pola Comisión de Formación para o Em-
prego da Administración Local (CFDAL) na súa sesión do 13 de marzo de 2013 e
subvencionado polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, segundo a
Resolución do 10 de xuño de 2013 do Instituto Nacional de Administración Pública,
contemplouse un ano máis a Área de Informática e Novas Tecnoloxías.
Dentro das actividades de
formación continua programadas nesta área
convocouse o “CURSO DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE TRATAMENTO DE TEX-
TOS: WORD ´ 2010”, publicado no BOP n.º 164, do 18 de xullo de 2013, e realizado
no marco do Convenio de Colaboración asinado pola Deputación de Ourense
coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP) o 30 de xaneiro de 2013
para o desenvolvemento de actividades de formación dirixidas ós traballadores
das entidades locais da provincia.
DESTINATARIOS DO CURSO
• Persoal ao servizo da Administración local que teña que empregar oordenador para incrementar a eficacia e a produtividade do seu traballo.

• Persoal das entidades locais de tódolos grupos de titulación, especialmente C1
e C2, que deba realizar labores administrativos con mecanización informática.OBXECTIVOS DO CURSO
• Empregar as funcións do procesador de textos, con exactitude e destreza, na
elaboración de documentos, inserindo texto con diferentes formatos, imaxes,
ou outros obxectos, da mesma ou outras aplicacións.
Identificar as prestacións, procedementos e asistentes dos procesadores de
textos e de autoedición describindo as súas características e utilidades.• Empregar os asistentes e modelos que contén a aplicación, ou a partir de
documentos en branco xerar modelos de documentos como informes, cartas,
oficios, saúdas, certificados, memorandos, autorizacións, avisos, circulares,
comunicados, notas interiores, solicitudes ou outros.

• Explicar a importancia dos efectos que causan un cor e formato adecuados, a
partir de distintos documentos e os parámetros o manual de estilo dunha
organización tipo, así como en relación con criterios medioambientais
definidos.DESENVOLVEMENTO DO CURSO
Duración do curso: 30 horas lectivas.
Datas de realización: do 30 de setembro ó 10 de outubro de 2013.
Horario das clases: de 17:00 a 20:45 horas; de luns a xoves.
Lugar: aulas de Postal Escuela de Negocios. Rúa Reza, 3. Ourense.
PROGRAMA1. CONCEPTOS XERAIS E CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DO PROGRAMA DE

TRATAMENTO DE TEXTOS.

2. INTRODUCIÓN, DESPRAZAMENTO DO CURSOR, SELECCIÓN E OPERACIÓNS CO

TEXTO DO DOCUMENTO.

3. ARQUIVOS DA APLICACIÓN DE TRATAMENTO DE TEXTOS, UBICACIÓN, TIPO E

OPERACIÓNS CON ELES.

4. EMPREGO DAS DIFERENTES POSIBILIDADES QUE OFRECE O PROCESADOR DE

TEXTOS PARA MELLORAR O ASPECTO DO TEXTO.

5. CONFIGURACIÓN DA PÁXINA EN FUNCIÓN DO TIPO DE DOCUMENTO PARA
DESENVOLVER EMPREGANDO AS OPCIÓNS DA APLICACIÓN. VISUALIZACIÓN DO
RESULTADO ANTES DA IMPRESIÓN.

6. CREACIÓN DE TÁBOAS COMO MEDIO PARA MOSTRAR O CONTIDO DA

INFORMACIÓN, EN TODO O DOCUMENTO OU EN PARTE DESTE.

7. CORRECCIÓN DE TEXTOS COAS FERRAMENTAS DE ORTOGRAFÍA E GRAMÁTICA,

EMPREGANDO AS DIFERENTES POSIBILIDADES QUE OFRECE A APLICACIÓN.

8. IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS CREADOS EN DISTINTOS FORMATOS DE PAPEL, E

SOPORTES COMO SOBRES E ETIQUETAS.

9. CREACIÓN DE SOBRES E ETIQUETAS

INDIVIDUAIS E SOBRES, ETIQUETAS E

DOCUMENTOS MODELO PARA CREACIÓN E ENVÍO MASIVO.

10. INSERCIÓN DE IMAXES E AUTOFORMAS NO TEXTO PARA MELLORA-LO ASPECTO

DESTE.

11. CREACIÓN DE ESTILOS QUE AUTOMATIZAN TAREFAS DE FORMATO EN
PARÁGRAFOS CON ESTILO REPETITIVO E PARA A CREACIÓN DE ÍNDICES E
MODELOS.

12. EMPREGO DE MODELOS E ASISTENTES QUE INCORPORA A APLICACIÓN E
CREACIÓN DE PLANTILLAS PROPIAS BASEÁNDOSE NESTAS OU DE NOVA
CREACIÓN.

13. TRABALLO CON DOCUMENTOS LARGOS.
14. FUSIÓN DE DOCUMENTOS PROCEDENTES DOUTRAS APLICACIÓNS DO PAQUETE

OFIMÁTICO EMPREGANDO A INSERCIÓN DE OBXECTOS DO MENÚ INSERIR.

15. EMPREGO DAS FERRAMENTAS DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS E TRABALLO CON

DOCUMENTOS COMPARTIDOS.

16. AUTOMATIZACIÓN DE TAREFAS REPETITIVAS MEDIANTE GRAVACIÓN DE MACROS.


CURSO APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE TRATAMENTO DE TEXTOS:
CURSO APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE TRATAMENTO DE TEXTOS:

MICROSOFT WORD ´2010
MICROSOFT WORD ´2010EQUIPO DOCENTE
• Roberto Domínguez Vázquez.PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA – 2013

Enxeñeiro Técnico Superior en Telecomunicacións.
Xefe de Estudos de Postal Escuela de Negocios.
Formador do Plan AFD e do FEDAP.DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Outorgaráselle-lo correspondente diploma de aproveitamento ós alumnos que
asistan e participen con regularidade no desenvolvemento do curso e que su-
peren satisfactoriamente as probas de avaliación do curso. Aqueles alumnos,
que tendo asistido con regularidade e participado no curso, non superen satis-
factoriamente as probas de avaliación, obterán un certificado que acreditará
a súa asistencia á acción formativa.
É obrigatoria a asistencia e a puntualidade a tódalas sesións do curso. Toda
inasistencia a clase deberá ser debidamente xustificada polo interesado sen
exceder endexamais o 10% das horas lectivas do curso; unha inasistencia supe-
rior ó 10% da duración da acción formativa, aínda que sexa xustificada, impe-
dirá a expedición do certificado de asistencia ou do diploma de aproveita-
mento correspondente.
INFORMACIÓN E INSCRICIÓNSDeputación Provincial de Ourense

SECCIÓN DE FORMACIÓN, CALIDADE

E AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO

Rúa do Progreso, 30-2º. 32003 Ourense
Teléfono: 988 385 142 Fax: 988 385 215

E-mail: [email protected]

www.depourense.es

CURSO DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS
CURSO DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

DE TRATAMENTO DE TEXTOS:
DE TRATAMENTO DE TEXTOS:

MICROSOFT WORD’2010
MICROSOFT WORD’2010

Ourense, do 30 de setembro ao 10 de outubro de 2013

Aulas de Postal Escuela de Negocios

Rúa Reza, 3. Ourense

COMPETENCIAS DIGITALES EN OFIMÁTICA 

 PROCESADOR DE TEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ourense ‐ Vigo ‐ Santiago ‐ A Coruña ‐ Lugo ‐ Pontevedra ‐ Ferrol ‐ Valladolid – Madrid 

 

Anagrama
LUCHA
CONTRA

LA PIRATERÍA

Propiedad
de Unión

Internacional
de Escritores

Dirección de la Editorial:
Francisco Nóvoa Rodríguez

Javier Nóvoa de Manuel 

 

informático,

Será perseguida de acuerdo con la legislación vigente la
reproducción total o parcial de esta obra por cualquier
medio, existente o de próxima invención, incluido el
tratamiento
plagio,
distribución, fotocopia o comunicación de cualquier
forma, ya sea por método electrónico, mecánico o por
registro, sin el permiso previo y por escrito de los
editores y titulares del ©. No está permitida cualquier
otra forma de cesión de uso del ejemplar.
© Servipost Editores 

transformación,

 


 

 

 

 

 

 

   

http://formacion.academiapostal.es 

 

 

© 2012 Servipost Editores


Servipost EDITORES
Rúa Progreso, 85 Local 55 – Ourense- tel: 988 254 426
www.academiapostal.es
[email protected]


ISBN OBRA COMPLETA: 978-84-92566-29-7

Dep. Legal: OU 142-2012
Septiembre 2012
  • Links de descarga
http://lwp-l.com/pdf18564

Comentarios de: Curso de aplicaciones informáticas de tratamiento de textos: Microsoft Word 2010 (0)


No hay comentarios
 

Comentar...

Nombre
Correo (no se visualiza en la web)
Valoración
Comentarios...
CerrarCerrar
CerrarCerrar
Cerrar

Tienes que ser un usuario registrado para poder insertar imágenes, archivos y/o videos.

Puedes registrarte o validarte desde aquí.

Codigo
Negrita
Subrayado
Tachado
Cursiva
Insertar enlace
Imagen externa
Emoticon
Tabular
Centrar
Titulo
Linea
Disminuir
Aumentar
Vista preliminar
sonreir
dientes
lengua
guiño
enfadado
confundido
llorar
avergonzado
sorprendido
triste
sol
estrella
jarra
camara
taza de cafe
email
beso
bombilla
amor
mal
bien
Es necesario revisar y aceptar las políticas de privacidad