PDF de programación - Bases de Datos Activas

Imágen de pdf Bases de Datos Activas

Bases de Datos Activasgráfica de visualizaciones

Publicado el 6 de Julio del 2017
598 visualizaciones desde el 6 de Julio del 2017
215,2 KB
8 paginas
Creado hace 13a (14/03/2008)
Bases de Datos Activas

Miguel Rodríguez Penabad

Laboratorio de Bases de Datos

Universidade da Coruña

Introducción
BD Pasivas vs. Activas

Bases de datos pasivas

I Son meros almacéns de datos
I Toda a xestión é explícita
I Hai controles mínimos (clave primaria, foránea)

Bases de datos activas

I Reaccionan ante eventos (normalmente cambios nos datos)
I Utilidade:

I Control de restriccións

Reglas de negocio: Un empleado non pode ganar máis que o
seu xefe
Validacións: NIF correcto, sexo é H ou M, ...

I Actualización de outros datos

Tabla facturas con campo total autoactualizado

I Accións externas á base de datos

I A actividade impleméntase normalmente con triggers

(disparadores)

Bases de Datos Activas

2 / 15

Introducción
Actividade sen triggers

Restriccións nivel de táboa

I Integridade de
entidade/clave

I Integridade referencial
I Restricción unique
I Restricción check

CREATE TABLE EMP(

Limitacións

I A acción sempre é abortar
I CHECK sen subconsultas en
SXBD comerciais (SQL:2003
permíteas)

I Non reacciona ante borrado

de las (excepto FK)

EMPNO NUMERIC(3) NOT NULL,
ENAME CHAR(20),
EMAILADDRESS CHAR(25) UNIQUE,
MGR NUMERIC(3), DEPTNO NUMERIC(3),
SAL NUMERIC(7,2),
CONSTRAINT PK_EMP PRIMARY KEY(EMPNO),
CONSTRAINT FK_EMP FOREIGN KEY(MGR)

REFERENCES EMP(EMPNO) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

CONSTRAINT C_SAL_POS CHECK(SAL > 0) );

Bases de Datos Activas

3 / 15

Introducción
Actividade sen triggers

Restriccións a nivel de BD: Assertions

I CREATE ASSERTION <nome> CHECK <condicion>

CREATE ASSERTION as_salarios_similares
CHECK( ( (SELECT MAX(SAL) FROM EMP)-

(SELECT MIN(SAL) FROM EMP) ) <100);

CREATE ASSERTION deptos_pequenos

CHECK (NOT EXISTS

(SELECT DEPTNO FROM EMP

GROUP BY DEPTNO
HAVING COUNT(*)>20));

Limitacións

I Poucos (ou ningún) SXBD as implementan
I A reacción sempre é abortar

Bases de Datos Activas

4 / 15

Triggers
As reglas ECA

Trigger = Disparador = Regla ECA

Evento: Cando se produce, o trigger dispárase.

I (DML) Modicación de datos: INSERT, DELETE, UPDATE
I Outros eventos: conexión á BD, etc.

Condición: (Opcional) Debe vericarse para que se execute a
acción.
Acción: Que se executa como resposta ó evento cando se da a
condición

Exemplos

I Control de Nif (?)

E: Inserción ou Actualización
C: NIF incorrecto
A: Non permitir a inserción/actualización

I Actualizar total en táboa factura (?)

E: Inserción, Borrado, Modicación (táboa Liña)
C:
A: Actualizar total (táboa Factura)
evento ⇒ 2 triggers (NIF) e 3 triggers(Facturas)

I Segundo SQL:1999 e SQL:2003, un trigger controla un único

Bases de Datos Activas

5 / 15

Triggers

Ventaxas dos triggers

I Simplica a codicación de aplicacións de acceso a BDs
I Maior consistencia (control centralizado)

Triggers no estándar SQL

I Dentro do estándar ISO/IEC 9075 Part 2: (SQL/Foundation)
I Especicados no SQL:1999 (antes SQL-3)
I Manténense no SQL:2003
I Un trigger [DML] controla unha única táboa
I Un trigger responde a un único evento

Bases de Datos Activas

6 / 15

Triggers en SQL:2003
Elementos dun trigger

I O nome do trigger
I O nome da táboa
I O evento

I Inserción (INSERT)
I Borrado (DELETE)
I Modicación(UPDATE [OF _lista_columnas_])

I O tempo de activación

I Antes (BEFORE)
I Despois (AFTER)

I Granularidade

I A nivel sentencia (STATEMENT)
I A nivel la (ROW)

Bases de Datos Activas

7 / 15

Triggers en SQL:2003
Elementos dun trigger (ii)

I Táboas e variables de transición

I Valores antigos (OLD) e novos (NEW)
I Táboa de transición: conxunto de las afectadas

OLD TABLE, NEW TABLE

EMP antes
EMPNO MGR
1000
1000
1300
1100

0001
0002
0010
1000

SAL
1500
1600
1550
3000

=⇒

UPDATE EMP

SET SAL=3100

WHERE SAL>1540

EMP despois

EMPNO MGR
1000
1000
1300
1100

0001
0002
0010
1000

SAL
1500
3100
3100
3100

I Variable de transición: recorre as las da táboa de transición

OLD ROW, NEW ROW

I A acción

I Inclúe a condición (pode omitirse)
I Debe ser atómica
I O seguinte non se recomenda (aberto a implementación):
I Sentencias de modicación de datos en triggers BEFORE

(Podemos usar SET <nome new row> = <valor>)

I Sentencias de control de transaccións, conexión a BD, ou DDL

Bases de Datos Activas

8 / 15

Triggers en SQL:2003
Exemplos

Exemplo 1: DNI correcto

I O nome do trigger: t_dni_correcto_ins
I O nome da táboa: persoa
I Evento: inserción (outro trigger para actualización)
I O tempo de activación: AFTER
I Granularidade: FILA
I Táboas e variables de transición

OLD/NEW TABLE: Non as necesitamos
OLD ROW: Non (non existe)
NEW ROW: Si

I Acción

I Condición: NIF incorrecto
I Acción: Borrar a persoa insertada

Bases de Datos Activas

9 / 15

Triggers en SQL:2003
Exemplos

Exemplo 2: Un empregado non debe cobrar máis que o seu
xefe (actualización)

I O nome do trigger: t_mal_salario_upd
I O nome da táboa: empregado
I Evento: actualización (outro trigger para inserción)
I O tempo de activación: BEFORE
I Granularidade: FILA
I Táboas e variables de transición

OLD/NEW TABLE: Non as necesitamos
OLD ROW: Si
NEW ROW: Si

I Acción

I Condición: O empregado actualizado ten xefe, e este cobra

menos, ou o empregado actualizado é un xefe, e ten
subordinados que cobran máis

I Acción: Deixar o salario que tiña o empregado

I Pregunta: Implicacións de facer este trigger de tipo after

Bases de Datos Activas

10 / 15

Triggers en SQL:2003

Para borrar un trigger:

DROP TRIGGER <nombre_trigger>;

Bases de Datos Activas

11 / 15

Triggers en SQL:2003
Exemplos

Exemplo 1: O salario dos empregados debe ser positivo
Táboa:
EMP(EMPNO, ENAME, JOB, MGR, HIREDATE, SAL, COMM, DEPTNO))

I Usando restricción

ALTER TABLE Emp

ADD CONSTRAINT sal_pos
CHECK (sal>0)

I Usando assertions

CREATE ASSERTION emp_sal_pos

CHECK (NOT EXISTS (SELECT *

FROM Emp
WHERE sal<=0))

Comentarios

I Funcionan tanto para INSERT como para UPDATE
I Comproban os datos existentes na BD
I Poden ser diferidas ata o n da transacción
I Provocan erro + rollback

Bases de Datos Activas

12 / 15

CREATE TRIGGER<nome_trigger>{BEFORE| AFTER }{INSERT | DELETE | UPDATE [OF <columnas>] } ON <táboa>[REFERENCING OLD [ROW] [AS] <fila_vella> NEW [ROW] [AS] <fila_nova> OLD TABLE [AS] <táboa_vella> NEW TABLE [AS] <táboa_nova>[{ FOR EACH ROW | FOR EACH STATEMENT }][ WHEN ( <condición> ) ]{< Sentencia SQL> | BEGIN ATOMIC <Sentencia SQL 1>; ... <Sentencia SQL N> END }EventoCondiciónAcciónNomes de CorrelaciónGranularidade Triggers en SQL:2003
Exemplos

Exemplo 1 (cont.): O salario dos empregados debe ser positivo

I Usando triggers

I Para a inserción, evitando a inserción

CREATE TRIGGER sal_pos_ins

AFTER INSERT ON Emp
REFERENCING NEW ROW AS nova
FOR EACH ROW
WHEN (nova.sal <=0)
DELETE FROM Emp

WHERE empno = nova.empno;

I Para a actualización, deixando o salario anterior

¾Facer un novo update?

CREATE TRIGGER sal_pos_upd1

AFTER UPDATE OF sal ON Emp
REFERENCING NEW ROW AS nova

OLD ROW AS vella

FOR EACH ROW
WHEN (nova.sal <=0)
UPDATE Emp SET sal = vella.sal

WHERE empno = nova.empno;

Mellor cambiar o valor na la actual
CREATE TRIGGER sal_pos_upd2

BEFORE UPDATE OF sal ON Emp
REFERENCING NEW ROW AS nova

OLD ROW AS vella

FOR EACH ROW
WHEN (nova.sal <=0)
SET nova.sal = vella.sal;

Bases de Datos Activas

13 / 15

Triggers en SQL:2003
Consideracións sobre os triggers

I A creación do trigger non executa o trigger

I O trigger só se executa cando ocurre o evento e se cumpre a

condición

I Non é posible executar directamente un trigger

I O trigger non valida datos existentes na BD (as restriccións si)
I Os triggers do exemplo anterior permiten salarios negativos se

xa estaban na táboa

I A execución do trigger non evita que se execute o evento

disparador

I Triger before <evento>: execútase o trigger e logo o evento
I Triger after <evento>: execútase o evento e logo o trigger

Bases de Datos Activas

14 / 15

Exercicios

1. Un empregado non pode ganar máis ca o seu xefe
2. Un departamento non pode ter máis de 10 empregados

3. Manda un correo ó suministrador cando o stock dun artigo

baixa do límite (ARTIGO(CODART,PREZO,STOCK, MIN,
SUMINISTRADOR), procedemento
PideArtigo(suministrador, codigo))

4. Actualiza FACTURA(NUMERO, TOTAL) cando se engaden,

borran ou modican liñas (LIÑA(NUMFAC, NUMLI,IMPORTE))

Bases de Datos Activas

15 / 15
  • Links de descarga
http://lwp-l.com/pdf4928

Comentarios de: Bases de Datos Activas (0)


No hay comentarios
 

Comentar...

Nombre
Correo (no se visualiza en la web)
Valoración
Comentarios...
CerrarCerrar
CerrarCerrar
Cerrar

Tienes que ser un usuario registrado para poder insertar imágenes, archivos y/o videos.

Puedes registrarte o validarte desde aquí.

Codigo
Negrita
Subrayado
Tachado
Cursiva
Insertar enlace
Imagen externa
Emoticon
Tabular
Centrar
Titulo
Linea
Disminuir
Aumentar
Vista preliminar
sonreir
dientes
lengua
guiño
enfadado
confundido
llorar
avergonzado
sorprendido
triste
sol
estrella
jarra
camara
taza de cafe
email
beso
bombilla
amor
mal
bien
Es necesario revisar y aceptar las políticas de privacidad